Lesní klub Pramínek

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dětí a zákonných zástupců v Lesním klubu Pramínek a při pořádání příměstských táborů

Správce a subjekt osobních údajů
Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je zapsaný ZO ČSOP Ekocentrum Říčany – Lesní klub Pramínek, se Sídlem Rýdlova 271/14, Říčany, IČO: 86594524 (dále jen Pramínek).

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Subjektem údajů se pro potřeby tohoto dokumentu rozumí „zákonný zástupce a jeho dítě, které navštěvuje lesní klub Pramínek nebo zákonný zástupce a jeho dítě, které se účastní příměstského táboru pořádaným Pramínkem.

Rozsah zpracování osobních údajů
Pramínek zpracovává osobní údaje dětí v následujícím rozsahu:
a) identifikační údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo dítěte
b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště,
c) údaje o subjektu nezbytné pro jednání s jinými subjekty: druh pojišťovny, rodné číslo,
d) zdravotní údaje: zdravotní omezení, alergie, podávané léky,
e) údaje nezbytné pro naplnění individuálního přístupu k dítěti: rodinná situace, speciální
potřeby (zdravotní, tělesné, smyslové, jiné), mateřský jazyk, předchozí vzdělávací zařízení,
vývoj dítěte, návyky, motivace, strachy, kompetence, schopnosti
f) fotografie dítěte z průběhu docházky do lesního klubu či na příměstské tábory a z akcí,
Pramínku, portréty dětí pro tvorbu fotoknihy předškoláků.

Pramínek zpracovává osobní údaje zákonných zástupců v následujícím rozsahu:
a) identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození,
b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, adresa doručovací nebo jiná
kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon, zaměstnavatel
c) údaje nezbytné pro naplnění individuálního přístupu k dítěti: rodinný stav, úprava styku
s dítětem, svěření dítěte do péče
d) fotografie zákonného zástupce z akcí či činnosti Pramínku.

Shromažďování a zpracování osobních údajů
Pramínek provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 .
Pramínek zpracovává osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců v nejrůznějších souvislostech za těmito účely:
a) Identifikace subjektu údajů,
b) komunikace se zákonným zástupcem týkající se působení dítěte v lesním klubu nebo
na příměstském táboře
c) informování zákonných zástupců o příměstských táborech v následujícím roce, o pořádaných
akcích či nových činnostech Pramínku
d) jednání Pramínku s třetími stranami ve prospěch dítěte,
e) individuálního přístupu k dítěti
f) propagace akcí či činnosti Pramínku nebo pro tvorbu fotoknihy předškoláků.

Pro zpracování osobních údajů tak, aby byly naplněny výše uvedené účely Pramínek spolupracuje se smluvními partnery a zpracovateli. Tito smluvní partneři a zpracovatelé se zavázali nakládat s osobními údaji klientů podle zásad GDPR.

Dotazy a oprava osobních údajů
Dítě a jeho zákonný zástupce, jehož osobní údaje Pramínek zpracovává má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, požádat o jejich opravu, výmaz, přenositelnost údajů, o omezení zpracování, a nebo vznést námitku. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů může klient služby zasílat písemně na adresu
Pramínku nebo elektronicky na email: olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz.

Právní základy opravňující Pramínek k zpracování osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců
Pramínek je oprávněn zpracovávat osobní údaje dětí a jejich zákonný ch zástupců:
a) ze zákona (Zákon 372/2011 Sb. v platném znění o zdravotních službách, Zákon o
ochraně veřejného zdraví §2 258/2000 Sb.)
b) na základě smlouvy mezi zákonným zástupcem a Pramínkem nebo na základě
dokumentu „Evidenční list dítěte“, který vyplývá ze smlouvy
c) na základě souhlasu či výslovného souhlasu uděleného Pramínku zákonným
zástupcem nebo na základě oprávněného zájmu správce.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje dětí a zákonný zástupců zpracovávané za účelem poskytování služeb Lesního klubu či příměstských táborů uchováváme na základě výše uvedených právních základů po dobu, kdy dítěti služby poskytujeme a dále pak pro potřeby archivace dle povahy údaje 1(3) až 10 let.
Údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracováváme podle povahy údajů po dobu trvání
účelu, pro který byl souhlas poskytnut nebo do odvolání souhlasu.

Zabezpečení osobních údajů
Pramínek přijal dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Datum poslední revize: 1.9. 2018